SMS

Bulk SMS (batch poruke) su usluge koje se koriste za komunikaciju sa velikim brojem korisnika usluga (fizičkih lica) kojima se kontinuirano dostavljaju određene informacije redovnom poštom.
SMS notifikacije (real-time poruke) su obaveštenja koja se generišu pojedinačno za svakog korisnika, a odnose se na promene vezane za konkretan račun/profil korisnika (obaveštenje o obaveljenoj uplati, trenutni statusi računa, opomene za neplaćen račun, ratu kredita, podsećanje na rok za izmirenje obaveze po kreditnim karticam i iznos obaveze i slično)